Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ikwilmijnvloerisoleren.nl.  Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van
Ikwilmijnvloerisoleren.nl. Gekozen is voor een ‘gewone’ beschrijving, in
duidelijke taal. Deze voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met onze offerte
/ schriftelijke opdracht.

 ARTIKEL 1 –
Definities In deze voorwaarden verstaan we onder:

 1.1 Opdrachtgever:
persoon of bedrijf (rechtspersoon) dat met . Ikwilmijnvloerisoleren.nl een
overeenkomst is aangegaan.

 1.2 Opdrachtnemer: Ikwilmijnvloerisoleren.nl of een aan haar gelieerde ondernemingen, die u een offerte aanbiedt en/of die isolatiewerkzaamheden uitvoert.

 1.3 Werk: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden tussen de opdrachtgever en Ikwilmijnvloerisoleren.nl, zoals vermeld in de offerte / overeenkomst.

1.4 Partijen: dit zijn de opdrachtgever en Ikwilmijnvloerisoleren.nl.

 ARTIKEL 2 – Wanneer AV in werking? Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen tussen de opdrachtgever en Ikwilmijnvloerisoleren.nl. Alle andere voorwaarden of vermeende afspraken dan hier vermeld wijst de opdrachtnemer af, tenzij deze door de partijen onderling schriftelijk zijn vastgelegd.

 ARTIKEL 3 – Aanbod

 3.1 De offertes van Ikwilmijnvloerisoleren.nl zijn vrijblijvend. Zowel de opdrachtgever als Ikwilmijnvloerisoleren.nl heeft het recht het aanbod binnen 7 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

 3.2 Het aanbod van ikwilmijnvloerisoleren.nl wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende zaken dit onmogelijk maken.

 3.3 Het aanbod van ikwilmijnvloerisoleren.nl is gebaseerd op de gegevens, tekeningen enz., die de opdrachtgever bij de aanvraag heeft verstrekt. Ikwilmijnvloerisoleren.nl kangeen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade – van welke aard dan ook -wanneer zij is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

 3.4 Het aanbodbestaat uit de prijs opbouw van de werkzaamheden. Niet genoemde werkzaamheden vallen buiten het aanbod.

 3.5 Het aanbod kom ttot stand na een bezichtiging van het object door ikwilmijnvloerisoleren.nl. Dezebezichtiging wordt gedaan ter onderbouwing van ons aanbod. Helaas kan ikwilmijnvloerisoleren.nl niet altijd volledig zijn. Tijdens de uitvoering kunnen er toch nog technischegebreken of andere karakteristieken aan het object geconstateerd worden die bijv. de veiligheid van het team in gevaar kunnen brengen, het isoleren volgens geldende richtlijnen onmogelijk maken of de inzet van speciaal materieel noodzakelijk maken. In dat geval is Ikwilmijnvloerisoleren.nl gemachtigd het aanbod te herroepen (en kan een nieuw aangepast aanbod doen aan de opdrachtgever, indien het werk technisch mogelijk is) of van de overeenkomst af te zien.

 3.6 Kortingen in de offerte zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of kortingen,niet in te wisselen tegen contanten en maximaal 1 keer van toepassing van de gemaakte offerte, tenzij specifiek anders is vermeld.

 3.7. Het aanbod van ikwilmijnvloerisoleren.nl is onder voorbehoud van type- en zgn. systeemfouten(automatiseringsfouten). Voor de gevolgen van deze fouten wordt in alleredelijkheid en billijkheid geen aansprakelijkheid aanvaard.

 3.8 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst de gegevens die door de opdrachtgever verstrekt zijn, onjuist waren, heeft Ikwilmijnvloerisoleren.nl het recht de prijzen aan te passen of de overeenkomst per direct op te zeggen. Uiteraard gebeurt dit na persoonlijk overleg.

 3.9 Wanneer de opdrachtgever na de herroepingsperiode (zie 3.1) zijn opdracht annuleert, mag Ikwilmijnvloerisoleren.nl 20% van de offertesom aan deze opdrachtgever berekenen.

ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de overeenkomst De
overeenkomst komt tot stand door het aanvaarden van het aanbod door de
opdrachtgever. Dit aanvaarden gebeurt bij voorkeur schriftelijk of
elektronisch.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van Ikwilmijnvloerisoleren.nl

 5.1 Ikwilmijnvloerisoleren.n lzal het werk deugdelijk en volgens de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.

 5.2 Ikwilmijnvloerisoleren.nl zal ervoor zorgen dat het inplannen en uitvoeren van het werk binnen een redelijke termijn plaats vindt.

 5.3 Ikwilmijnvloerisoleren.nl adviseert de opdrachtgever te wijzen op gebreken in constructies en materialen van het object waaraan gewerkt wordt. Dit geldt ook voor materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Ikwilmijnvloerisoleren.nl is niet aansprakelijk voor schade vanwege deze gebreken.

 5.4 Wanneer er tijdens de bezichtiging of voorafgaand aan de uitvoering technische complicaties, gebreken of onjuistheden ontdekt worden, die een uitvoering inlijn van de geldende richtlijnen onmogelijk maken en deze aan de opdrachtgever meegedeeld zijn, is Ikwilmijnvloerisoleren.nl niet aansprakelijk voor eventueleschade of andere gevolgen.

 5.5 Ikwilmijnvloerisoleren.nl zal er voor zorgen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door deskundigepersonen.

 5.6 ikwilmijnvloerisoleren.nl vrijwaart de opdrachtgever tegen aansprakelijkheid door derden tot vergoeding van schade, indien deze tijdens de werkzaamheden is toegebracht doornalatigheid en verkeerde handelingen, tenzij Ikwilmijnvloerisoleren.nl van tevoren de opdrachtgever heeft gewezen op risico’s op schade en de klant heef tingestemd deze risico’s te nemen.

 5.7 Ikwilmijnvloerisoleren.nl heeft de plicht haar werknemers veilig te laten werken. De ruimtes waaringewerkt wordt, dienen goed bereikbaar (bijv. voldoende kruipluiken, voldoendewerkhoogte) te zijn. De werkplek dient asbest-vrij te zijn(zie 6.7).

ARTIKEL 6 – Verplichtingen van de opdrachtgever

 6.1 De opdrachtgeverstelt Ikwilmijnvloerisoleren.nl in de gelegenheid het werk onbelemmerd en aaneengesloten te verrichten. De klant dient thuis te zijn op de afgesprokendag en tijd om Ikwilmijnvloerisoleren.nl toegang te verschaffen tot de woning.

 6.2 De opdrachtgever dient  Ikwilmijnvloerisoleren.nl op tijd gegevens te verschaffen m.b.t. de ligging van bijv. (gas)leidingen, kabels en riool ter voorkoming van boorschade. ikwilmijnvloerisoleren.nl is niet aansprakelijk indien deze gegevens niet, te laat of onjuist zijn verschaft door de opdrachtgever. Voor schades aan verborgen leidingen, bedradingen, afvoeren enz. in de vloer, kan ikwilmijnvloerisoleren.nl niet verantwoordelijk gehouden worden.

 6.3 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het correct en tijdig aanvragen van een eventuele subsidie op isolatie. ikwilmijnvloerisoleren.nl is niet aansprakelijk indien dat niet, te laat of onjuist door de opdrachtgever is geschiedt.

 6.4 De opdrachtgever stelt water en elektriciteit ter beschikking. De kosten van elektriciteit,  water komen voor rekening van de opdrachtgever.

 6.5 Wanneer ervoor afgaand aan de isolatiewerkzaamheden andere (voorbereidende) werkzaamheden door de opdrachtgever of door derden gedaan moeten worden, zorgt de opdrachtgever ervoor dat dit tijdig is uitgevoerd, zodat Ikwilmijnvloerisolerent.nl geen vertraging ondervindt. Wanneer de opdrachtgever een vertragingvermoedt, dient hij dit minimaal 48 uur van te voren te melden. Als de aanvang of voortgang wordt vertraagd door omstandigheden en dit niet 48 uur van tevoren is gemeld, heeft ikwilmijnvloerisoleren.nl het recht de directe of indirecte schade en kosten te verhalen op de opdrachtgever.

 6.6 Op de werkplek mag geen asbest aanwezig zijn. Het laten verwijderen van asbest is altijd de verantwoording en voor rekening van de opdrachtgever.

6.7 Het wijzigen van een bevestigde afspraak kan kosteloos,mits dit digitaal en minimaal 48 uur van te voren gedaan wordt. Bij annuleringen minder dan 48 uur kan ikwilmijnvloerisoleren.nl de volledigekosten van het werk in rekening brengen.

ARTIKEL 7 – Betaling

 7.1 De betalingstermijn voor de particuliere opdrachtgever is 7 dagen na oplevering.Dit gebeurt per bank overschrijving. De opdrachtgever ontvangt digitaal een factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden.

7.2 Bij wanbetaling kan ikwilmijnvloerisoleren.nl besluiten de vordering over te dragen aan een incassobureau. De kosten hiervoor, incl. de eventuele rentekosten, zullen aan de te laat betalende opdrachtgever worden doorberekend.

ARTIKEL 8 – Garantie

 8.1 ikwilmijnvloerisoleren.nl garandeert dat eventuele gebreken na de oplevering kosteloos worden verholpen, tenzij deze gebreken niet aan ikwilmijnvloerisoleren.nl is toe te rekenen.

 8.2 De garantie op isolatiewerkzaamheden is 10 jaar, tenzij er een andere termijn is aangegeven.

 8.3 De volgende situaties zijn uitgesloten van garantie: Schade die ontstaan is door gebrekkige ventilatie door de opdrachtgever. Schade die niet ontstaan is door ikwilmijnvloerisoleren.nl tijdens en na het plaatsen van de isolatie. Schade die niet terug tevoeren is op het materiaal en/of de montage. Schade door externe invloeden, wijzigingen van de situatie, reparaties en/ofvernieuwingen door de opdrachtgever en/of derden.

 8.4 De opdrachtgever kan aanspraak maken op garantie op de isolatiewerkzaamheden, wanneer het volledige factuurbedrag is voldaan.

 ARTIKEL 9 – Kwaliteit

9.1 ikmijnvloerisoleren.nl zal de werkzaamheden uitvoeren conform de gestelde richtlijnen. Onze werkzaamheden worden onverwachts en steekproefsgewijs gecontroleerd op kwaliteit. Dit gebeurt door Tonzon B.v. en Insula Certificatie.

9.2 Indien de opdrachtgever gebreken constateert, dient deze binnen 14 dagen gemeld te worden aan ikwilmijnvloerisoleren.nl . Het melden vindt schriftelijk of digitaal plaats met foto’s.

9.3 ikwilmijnvloerisoleren.nl of een door hem aangewezen deskundige wordt na het ontdekken van de gebreken in gelegenheid gesteld onderzoek te verrichten om tot een voor beide partijen oplossing te komen en om mogelijke aansprakelijkheid te kunnen bepalen.

9.4 De aansprakelijkheid van ikwilmijnvloerisoleren.nl is beperkt tot de directe schade die door ons is aangebracht met een maximum aan de aanneemsom (tot een max. schadebedrag van € 25.000). De aansprakelijkheid voor gevolgschade is in alle omstandigheden uitgesloten.

ARTIKEL 10 – Meer- en minderwerk Het aanbod in de offerte is een vaste aanneemsom, met uitzondering van situaties zoals beschreven in 3.5 en3.8.

ARTIKEL 11 – Overmacht

11.1 Wanneer de uitvoering van de isolatiewerkzaamheden voor één van de partijen onmogelijk is i.v.m. overmacht, is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen vrijgesteld.

11.2 Wanneer de uitvoering van de isolatiewerkzaamheden voor één van beide partijen onmogelijk is door een oorzaak die niet kan worden toegerekend, is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten en voor ikwilmijnvloerisoleren.nl daarbij de gederfde winst op dat werk.

Ikwilmijnvloerisoleren.nl / Nederlandse Isolatie Specialist

Pruimengaarde 19,3992JK  06-28 73 60 30 info@ikwilmijnvloerisoleren.nl KVK  72655208  BTW NL002521486B43